XXV PIKNIK NAD SZESZUPĄ – Regulamin

REGULAMIN IMPREZY p. n. XXV PIKNIK NAD SZESZUPĄ

INFORMACJE OGÓLNE

I. Impreza p.n. Piknik nad Szeszupą, zwana dalej „imprezą”, organizowana jest na terenie stadionu gminnego na ul. Leśnej w Rutce- Tartak, w dniu 08.06.2023r., zgodnie z programem imprezy.

II. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Rutce- Tartak i Urząd Gminy w Rutce- Tartak.

III. Regulamin kierowany jest do osób, które przebywają na terenie imprezy w wyznaczonym miejscu oraz w czasie jej trwania: 16.00 – 24.00.

Każda z takich osób jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w celu zapewnienia ogólnego porządku i bezpieczeństwa innym uczestnikom imprezy.

IV. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. pracownikach ochrony należy przez to rozumieć osoby powołane przez Organizatorów, jednolicie umundurowane i oznakowane, legitymujące się identyfikatorem wystawionym przez Organizatora, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie;

2. uczestniku imprezy oznacza to osobę uczestniczącą w imprezie;

3. terenie imprezy należy przez to rozumieć wyznaczone miejsce, na którym, odbywa się impreza lub inne podane do publicznej wiadomości miejsce, do którego impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

I. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi prawną opiekę.

II. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy oraz posiadania w jej trakcie:

  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
  2. materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i innych materiałów mogących powodować powstanie pożaru;
  3. napojów alkoholowych;
  4. środków odurzających lub substancji psychotropowych.

IV. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.

V. Zabrania się prowadzenia bez pozwolenia Organizatorów działalności handlowej lub zarobkowej na terenie imprezy.

VI. Organizatorzy imprezy mogą odmówić prawa wstępu na imprezę oraz przebywania na niej, osobom:

  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje;

  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie porządku imprezy lub bezpieczeństwa jej uczestników.

VII. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń lub inne niebezpieczne przedmioty, w tym materiały wybuchowe bądź pirotechniczne podlega karze aresztu lub ograniczenia wolności.

VIII. Uczestnicy imprezy oraz inne osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników ochrony, w tym kierownika ds. bezpieczeństwa, dowódcy ochrony.

ZASADY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

I. Zabronione jest tarasowanie bądź zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej lub ratowniczej.

II. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz porządek w czasie jej trwania, poprzez m.in.:

1. powołanie pracowników ochrony wyróżniających się jednolitym umundurowaniem i oznakowaniem oraz posiadaniem odpowiednich identyfikatorów;

2. powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa lub dowócy ochrony kierującego i organizującego pracę pracowników ochrony;

3. zapewnieniem pomocy medycznej oraz zaplecza sanitarnego;

4. odpowiednie oznakowanie terenu imprezy.

III. Powołani przez Organizatora pracownicy ochrony są uprawnieni do:

1. sprawdzania i ustalania uprawnień do uczestnictwa w imprezie;

2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

3. przeglądania zawartości bagaży lub odzieży uczestników imprezy, w przypadku podejrzenia, iż osoby te wnoszą na teren imprezy lub posiadają przedmioty niebezpieczne;

4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy;

5. odmówienia wstępu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

6. odmówienia wstępu osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

7. usunięcia z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy;

5. stosowaniem siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia bezprawnego ataku na pracownika ochrony lub inną osobę, uczestnika imprezy;

6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

IV. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie przeciwpożarowe imprezy poprzez m.in.:

1. znajomość rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez służby porządkowe i informacyjne, pracowników obsługi i Organizatorów,

2. przeszkolenie pracownikow ochrony w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania odpowiednich służb ratowniczych, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

V. Organizatorzy, w zakresie określonym przepisami prawa, są uprawnieni do utrwalania imprezy, a w szczególności zachowania jej uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

II. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy Kodeks Cywilny oraz Ustawy o bezpieczeństwie imprez.

III. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów oraz wywieszony w miejscu imprezy w postaci tablicy informacyjnej.

Konkurs Wielkanocny 2023 rozstrzygnięty

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY GMINNEGO KONKURSU

NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ I WSPÓŁCZESNĄ PISANKĘ 2023

w Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce- Tartak

Dnia 31.03.2023r. odbyły się obrady jury w składzie:

  1. Beata Marianna Szyszko- Anzulewicz- przewodnicząca, p.o. dyrektora GOK

  2. Agata Jedynak- Piotrowska- członek, młodszy bibliotekarz

w celu ocenienia prac złożonych do konkursu oraz przyznania nagród.

Do konkursu złożono 21 pisanek i 17 palm.

Czytaj dalej „Konkurs Wielkanocny 2023 rozstrzygnięty”